De belangrijkste rechten en plichten van huurders

Zodra een huurder de handtekening zet onder een huurcontract, hebben beide partijen (huurder en verhuurder) rechten en plichten. De meest voor de hand liggende plicht is natuurlijk de maandelijkse overschrijving van de huur. Echter komen er ook andere rechten en plichten kijken bij een huurovereenkomst. Wanneer het over huren gaat, wordt vaak gedacht aan het huren van een woning, appartement of bedrijfsruimte. Maar kunnen er natuurlijk ook andere zaken worden gehuurd, zoals een stuk grond of roerende zaken (auto’s, boten, boeken etc.). In dit artikel gaan we verder in op de rechten en plichten met betrekking tot onroerend goed. Alle regels en wetten die daarbij komen kijken zijn opgenomen in het huurrecht. Deze regels hebben als functie de huurder te beschermen en zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek, boek zeven. Wij gaan de belangrijkste rechten en plichten af, zodat u als verhuurder weet waar uw huurders recht op hebben. Deze diensten nemen wij als vastgoedbeheerder op ons.

Rechten en plichten huurders: 'Goed huurderschap'

Als huurder wordt er van je verwacht dat je goed huurderschap aangaat en dat de huurder zich goed gedraagt. In het burgerlijk wetboek staat letterlijk: ‘De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen’. Over wat goed huurderschap dan precies inhoudt laat de wet zich verder niet uit. Dat is en wordt ingevuld door de rechtspraak. Toch zijn er een aantal voorbeelden waarmee een huurder voldoet aan het begrip ‘goed huurderschap’. Zo is de huurder bijvoorbeeld verplicht om de verhuurder toegang te verschaffen tot de woning of het appartement, bijvoorbeeld in het geval dat er reparaties moeten worden uitgevoerd. In kader daarvan: het is aan de huurder om op tijd door wanneer zaken dringend gerepareerd moeten worden. De huurder heeft zelf wel de herstelplicht bij kleinere gebreken of klein onderhoud. Daarna is de verhuurder pas verantwoordelijk.

Rechten en plichten huurders:opzegtermijn, onderhuur en eindiging contract

Daarnaast wordt van de huurder verwacht het pand het te behandelen alsof het zijn/haar eigen bezit is. Daarbij komt kijken dat de huurder geen overlast mag veroorzaken. Als de huurder wil vertrekken, moet de huur binnen een bepaalde termijn worden opgezegd. Vaak staat de opzegtermijn vermeld in het huurcontract. De opzegging van de huur moet schriftelijk en per aangetekend geschreven opgestuurd worden. De verhuurder heeft het recht om bezichtigingen in te plannen voor potentiële nieuwe huurders of kopers. Als huurder ben je verplicht dit te accepteren.

Onderhuur is alleen toegestaan als dit expliciet met de verhuurder is afgesproken. In sommige gevallen staat dit ook vermeld in het huurcontract. Wanneer de huurder illegaal het pand onderverhuurd, kan een gevolg uitzetting zijn. Zodra het huurcontract eindigt, moet de huurder de woning over het algemeen in oude staat opleveren. Tenzij dit anders is afgeschreven. Vaak moeten muren gewit worden en eventuele veranderingen teruggedraaid worden

Rechten en plichten huurders: woongenot en privacy

Een ander belangrijk recht van de huurder is woongenot en privacy. Hiermee wordt bedoeld dat de verhuurder niet zonder verwittiging de woning zomaar mag betreden. Woongenot doelt op het feit dat je ongestoord van de huurwoning mag genieten. Ook dit is een beetje grijs gebied, wanneer heb je als huurder geen woongenot? Volgens het Burgerlijk Wetboek heb je recht op huurvermindering als je geen woongenot ervaart. Echter blijkt uit de praktijk dat dit niet altijd even makkelijk te bewijzen is in de rechtszaal. De rechter toetst of de huurvermindering in lijn is met de vermindering van het woongenot. Een aantal voorbeelden van vermindering van het noodgenot zijn bijvoorbeeld ernstig overlast van een andere huurder, stankoverlast, iemand anders staat nog ingeschreven op het adres of onderhoudsgebreken. Misschien wel het belangrijkste recht wat je geniet als huurder is woonbescherming. Dit betekent dat de verhuurder een huurder niet zomaar uit het gehuurde huis kan plaatsen.

Het belang van het huurcontract

Net kwam het al even voorbij, het huurcontract. Dit document ondertekent de huurder bij de oplevering. In het huurcontract staan alle afspraken tussen de huurder en de verhuurder. Huurcontracten komen het meeste schriftelijk voor, maar ook mondelinge huurcontracten bestaan. Wij raden echter altijd schriftelijke contracten aan, zodat de huurder en verhuurder gemakkelijk terug kunnen komen op de gemaakte afspraken. Wat op papier staat is nou eenmaal makkelijker te bewijzen dan een mondelinge afspraak. Het voornaamste doel van het huurcontract is dan ook om eventuele geschillen te voorkomen. Vaak staat de huurperiode, borgsom, huurprijs, omschrijving van de woning en de regels met betrekking tot huurverhoging opgenomen in dit contract. Soms zijn er ook foto’s in verwerkt van eventueel schade, zodat daar in de toekomst niet over kan worden gediscussieerd. Het huurcontract beschermt zowel de huurder als de verhuurder. Het is voor beide partijen van groot belang dit contract vooraf goed door te nemen.

Terugbetaling waarborgsom

Bij een huurovereenkomst wordt in de meeste gevallen een borgsom gevraagd door de verhuurder. Dit is een bedrag dat een bepaalde zekerheid biedt aan de verhuurder. Mocht er achterstallige huur zijn of problemen bij de oplevering, kan de verhuurder op dit bedrag terugvallen. Als de huur wordt opzegt of het huurcontract afloopt, heeft de huurder recht op (een deel) van de borgsom, tenzij er onvoorziene schade is. Zodra de huurder de sleutels heeft ingeleverd en de inspectieronde voorspoedig is verlopen bepaalt de verhuurder of de borgsom (deels) wordt teruggestort. De termijn waarbinnen de terugbetaling plaatsvindt staat niet altijd opgenomen in het huurcontract.

De huurcommissie

Als huurder kan je niet alleen terugvallen op het Burgerlijk Wetboek en het huurcontract, maar ook de Huurcommissie staat voor hen klaar. Een huurder kan contact met hun opnemen wanneer er te veel huur of servicekosten betaalt. Deze commissie biedt de huurder extra bescherming. Het is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders oplost.

Het komt erop neer dat zowel huurders als verhuurders veel rechten en plichten hebben. Dat is wat ons betreft maar goed ook, want met duidelijke wetten en regels kunnen een hoop geschillen worden voorkomen. Als verhuurder is natuurlijk je wens goed huurderschap aan te gaan met een potentiële huurder. Het kan lastig zijn een geschikte bewoner te vinden voor uw object. Zeker Vastgoedbeheer helpt vastgoedbeleggers met het vinden van de juiste huurders. Bent u benieuwd naar onze werkwijze of kunt u onze hulp goed gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.